Prezydent Miasta Radomsko informuje

10 stycznia 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017. poz. 1405 ze zm.) informuję że ORANGE POLSKA S.A. wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w postaci stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE zlokalizowanej na istniejącej wieży ciśnień przy ul. Leszka Czarnego 9a w Radomsku, na działce o numerze ewidencyjnym 177/2 w obrębie 27.

Do wniosku w dniu 22.11.2017 r. dołączono ujednolicony raport o oddziaływaniu na środowisko.

Z powyższymi dokumentami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w tut. Urzędzie w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.