PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

22 września 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO
INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) w dniu 16.09.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.31.2016.DF dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami  na terenie działek nr ewid. 281/1 i 281/2 obręb 15 oraz na terenie działki  nr ewid. 1/8 obręb 10,  przy ulicy Młodzowskiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).