Prezydent Miasta Radomska informuje

26 listopada 2015


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 24.11.2015r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.43.2015.AS dotycząca budowy stacji transformatorowej słupowej i linii kablowej SN 15 kV na działkach nr ew. 546 i 518 obręb 38 i działkach nr ew. 19/1, 82/4 i 82/3 obręb 37 położonych w rejonie ronda Edmunda Osterloffa i ulicy Łódzkiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).