Prezydent Miasta Radomska informuje

20 listopada 2015


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 16.11.2015r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.38.2015.DF dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania piwnic Miejskiego Domu Kultury w Radomsku z pomieszczeń technicznych, gospodarczych, magazynowych, warsztatu na funkcje użyteczności publicznej Miejskiego Domu Kultury oraz przebudowie i rozbudowie w poziomie piwnic, na terenie działki nr ewid. 5/2 obręb 26, przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).