PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

30 grudnia 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 27.12.2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.52.2016.AK dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia polegająca na:
- budowie i przebudowie linii kablowych średniego napięcia
- budowie i przebudowie linii napowietrznych średniego napięcia
- budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN
- budowie i przebudowie linii kablowych niskiego napięcia
- budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia
na terenie działek nr ewid. 243, 241/2 obręb 6 oraz na terenie działek  nr ew. 678, 679, 680, 686, 1/6, 91/1, 215/1, 215/3, 668/1, 668/2, 597/1, 597/2, 598 obręb 7 w rejonie ul. Narutowicza w Radomsku.  
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).