Prezydent Miasta Radomska informuje

4 grudnia 2015


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 01.12.2015r. została wydana decyzja znak: RAB.6733.49.2015.DF umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV polegająca na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz z zabudową złącza kablowego na terenie działek nr ewid. 703/6, 703/1 obręb 7 w Radomsku, ul. Cicha i ul. Parkowa.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).