Prezydent Miasta Radomska informuje

20 listopada 2015


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 16.11.2015r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.41.2015.DF dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zewnętrznej platformy dla przewozu osób wraz z przebudową pomieszczeń zajmowanych przez USC, przewidzianego do realizacji: ul. Narutowicza w Radomsku, działki nr ewid. 126/1 i 125/2 obręb 18.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).