PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

27 października 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 26.10.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.42.2016.AS dotycząca budowy sieci ciepłowniczej napowietrznej 8 i 3 atmosfery, oraz budowy sieci ciepłowniczej wodnej z rur preizolowanych do celów grzewczych budynków mieszkalnych, handlowych i przemysłowych na działkach nr ew. 18/18, 18/23, 18/21, 18/49, 18/50 obręb 9 oraz działce nr ew. 2/5 obręb 15 położonych przy ulicy 11-go Listopada w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).