PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

22 września 2016


    
PREZYDENT MIASTA RADOMSKO
INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) w dniu 16.09.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.33.2016.DF dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr ewid. 43, 42, 41, 40, 39/2, 38/2, 37/2, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 122/1, 123/1, 124/1, 10/1 i 25 obręb 48, przy ul. Hubala w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).