PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

9 czerwca 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 07.06.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.18.2016.AS dotycząca zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń technicznych Szpitala Powiatowego w Radomsku na pomieszczenia gospodarcze, na działce nr ew. 182/1, obręb 33 położonej przy ulicy Jagiellońskiej w Radomsku.
 
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).