PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

12 maja 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA

INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.)w dniu 05.05.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.6.2016.DF dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii PE o średnicy DN90 mm i długości około 95 mb na terenie działek nr ew. 4, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 113/5 obręb 18 w Radomsku, ul. Reymonta.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).