PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

6 kwietnia 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że decyzją znak: TRM.6733.50.2016.JK z dnia 31.03.2017 r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych nN 0,4kV wraz z zabudową latarni oświetleniowych na działce nr ew. 157/4 obręb 31, działkach nr ew. 203 i 204 obręb 34, działce nr ew. 174/26 obręb 26 oraz działce nr ew. 1 obręb 17 położonych przy ulicy Gidelskiej, Krakowskiej i Brzeźnickiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).