PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

16 marca 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 03.03.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.43.2016.AS dotycząca budowy elektroenergetycznej dwutorowej linii kablowej 110 kV do stacji elektroenergetycznej Radomsko Południe na działkach nr ew. 296, 297/4, 297/3 obręb 26 oraz działkach nr ew. 289,  32/1 i 32/2 (powstałe po podziale działki nr ew. 32), 33, 14/17, 14/3, 14/110, 14/111, 14/33, 14/32, 14/31, 14/30, 14/29, 14/28, 14/27, 14/26, 14/25, 14/24, 310 (powstała po scaleniu i ponownym podziale m.in. działek nr ew. 14/23, 14/22), 14/127, 14/125, 14/123, 14/10, 2/1, 34/3, 34/2, 35/3, 35/4, 36/3, 36/4, 36/5, 38, 40/1 i 40/2 (powstałe po podziale działki nr ew. 40), 41, 42, 46, 52, 53, 58, 63/1  (powstała po podziale działki nr ew. 63), 69/1 (powstała po podziale działki nr ew. 69), 75/2, 78, 81, 84/1 (powstała po podziale działki nr ew. 84), 85/1 (powstała po podziale działki nr ew. 85), 94/3 (powstała po podziale działki nr ew. 94/1), 87, 88, 89, 90, 91, 92 obręb 30 położonych w rejonie ul. Krakowskiej i Stara Droga w Radomsku

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).