PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

19 stycznia 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 12.01.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.61.2016.AS dotycząca budowy linii kablowej niskiego napięcia działkach nr ew. 83/1, 77, 70/5, 70/4, 70/11, 70/18 i 70/16 obręb 23 położonych w rejonie ulicy Krańcowej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).