Prezydent Miasta Radomska informuje

31 grudnia 2015


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. Poz. 199 z późn. zm.) w dniu 28.12.2015r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.46.2015.AS dotycząca budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. 259/3 obręb 10 i działce nr ew. 1/6 obręb 7 położonych przy ulicy Narutowicza w Radomsku. Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).