Prezydent Miasta Radomska informuje

31 grudnia 2015


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 28.12.2015r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.40.2015.DF dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. Fabianiego w Radomsku wraz z budową kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr ewid. 245, 268 obręb 18 oraz na terenie działki nr ewid. 175/2 obręb 26. Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).