Prezydent Miasta Radomska informuje

23 grudnia 2015


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 21.12.2015r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.45.2015.JK dotycząca zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń szpitalnych z techniczno-gospodarczych na pomieszczenia administracyjno-gospodarcze na działkach nr ew. 182/1 i 182/3 obręb 33 przy ulicy Jagiellońskiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).