PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

8 grudnia 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 06.12.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.45.2016.AS dotycząca inwestycji polegającej na eliminacji zagrożeń środowiskowych i poprawie wizerunku rzeki Radomski - etap III: odbudowie koryta rzeki Radomki na odcinku od km 11+845 (od źródeł rzeki) do wlotu rowu otwartego przy ulicy Kraszewskiego w km 9+049 na działkach nr ew. 179, 183/6, 182, 107, 106, 105, 104, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 84, 19, 35, 36, 40, 37, 44, 236/1, 49 obręb 6, działkach nr ew. 554, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 509, 475, 474, 429, 428, 426/1, 858 obręb 48, działkach nr ew. 313, 311, 253, 134, 314, 70, 51, 43, 36, 29, 13, 39, 12, 28, 37, 42, 52, 53, 79, 169, 170, 175, 188, 190, 199, 201 obręb 45 położonych w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).