Prezydent Miasta Radomska informuje

18 grudnia 2015


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 15.12.2015r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.44.2015.DF dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń szpitalnych ( pomieszczenia techniczno – gospodarcze ) na pracownię rezonansu magnetycznego, na terenie działek nr ewid. 182/1, 182/3 obręb 33 przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).