Prezydent Miasta Radomska informuje

11 grudnia 2015


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 09.12.2015r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.34.2015.JK z dnia 28.10.2015r.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).