Prezydent Miasta Radomska informuje

4 grudnia 2015


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 26.11.2015r. została wydana decyzja umorzeniowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.48.2015.AS dotycząca budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV, polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz z zabudową złącza kablowego na działkach nr ew. 78/11, 94/5, 94/4, 93/5, 92/2, 93/3, 78/10, 78/12, 93/2 obręb 34 położonych w rejonie ulicy Marii Dąbrowskiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).