Prezydent Miasta Radomska informuje

27 listopada 2015


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 24.11.2015r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.42.2015.JK dotycząca budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV, polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz z budową złącza kablowego na działkach nr ew.694, 661 obręb 39 położonych w rejonie ulicy Stobieckiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).