Prezydent Miasta Radomska informuje

20 listopada 2015


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 10.11.2015r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.36.2015.DF dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działek nr ewid. 172, 37/2, 38, 35/23 obręb 27 przy ul. Piastowskiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).