PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

15 grudnia 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 ze zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że decyzją znak: TRM.6733.51.2016.DF z dnia 12.12.2016r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV polegająca na budowie linii kablowych nN 0,4kV wraz z zabudową latarni oświetleniowych na terenie obejmującym działkę nr ewid. 546 obręb 38, działkę nr ewid. 5 obręb 18, działki nr ewid. 182/4, 39/17 obręb 27, działki nr ewid. 179/1, 179/11 obręb 26, przy ul. Łódzkiej, Armii Krajowej, Leszka Czarnego, Piastowskiej, Kościuszki w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).