PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

9 lutego 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) w dniu 02.02.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.67.2016.DF dla inwestycji polegajcej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia i budowie agregatów prądotwórczych wraz z obwodami sterowania na terenie działki nr ewid. 261/4 obręb 29, przy ul. Spacerowej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).