PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

19 stycznia 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) w dniu 17.01.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.56.2016.DF dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie rowu wraz z budową przepustu ze ściankami czołowymi na terenie działki nr ewid. 43/2 obręb 50, w rejonie ul. Sanickiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).