Poinformuj nas o zmianach – złóż aktualną deklarację

17 maja 2016


Prezydent Miasta Radomsko przypomina, iż o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np.:

  • nowej liczbie osób zamieszkujących gospodarstwo domowe (urodzenie dziecka, zgon mieszkańca, powrót osób pracujących lub uczących się poza granicami Radomska),
  • innym sposobie zbierania odpadów (selektywny lub nieselektywny),
  • zmianie właściciela lub danych osobowych właściciela,

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta lub administratora nieruchomości (w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych lub Wspólnot Mieszkaniowych) w terminie 14 dni od zaistnienia ww. okoliczności, poprzez ponowne złożenie deklaracji.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, wszczynane są postępowania administracyjne w stosunku do właściciela nieruchomości.