Podsumowanie roku 2017: inwestycje i ochrona środowiska

18 stycznia 2018


Rok 2017 był udany pod względem inwestycji dla miasta. Były to zarówno zadania dot. modernizacji dróg i chodników, ale też inwestycje duże, na które pozyskano środki z Unii Europejskiej, czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie na inwestycje miasto Radomsko wydało 21.633.894,00 zł.

Udało się wyremontować 34 odcinki ulic o łącznej długości 9,5 km. Miasto podjęło też działania związane z poprawą jakości powietrza. Dzięki 2,5 mln dotacji z WFOŚiGW mieszkańcy na korzystnych warunkach będą mogli wymienić nieekologiczne źródła ciepła bądź przyłączyć posesję do miejskiej ciepłowni.

Wszystkie te działania inwestycyjne prowadzone przez urząd przyczynią się do poprawy komfortu życia mieszkańców Radomska.  Dzięki temu miasto staje się bardziej przyjazne dla radomszczan i odwiedzających gości. Najważniejsze zadania, które udało się zrealizować:

1. Kompleksowy remont siedziby Urzędu Stanu Cywilnego.

Koszt inwestycji realizowanej przez Miasto Radomsko wyniósł ponad 1.364 619,64 zł. Zadanie obejmowało:

•    przebudowę istniejącego pomieszczenia
•    dobudowanie zewnętrznej platformy przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych
•    wymianę instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, wentylacyjnej
•    przebudowę instalacji centralnego ogrzewania
•    remont konstrukcji dachu (okazał się konieczny ze względu na zły stan techniczny stropów)
•    wyposażenie pomieszczeń w niezbędną instalację przeciwpożarową i antywłamaniową,
•    zmodernizowanie sali ślubów, która zyskała nowoczesny, stylowe wystój oraz nową aparaturę     nagłaśniającą
•    zwiększono liczbę pomieszczeń dla pracowników, wyposażonych w nowe meble
•    pozyskano pomieszczenie archiwalne, socjalne, serwerownię
•    zamontowano nowe parapety, obudowano grzejniki, wymieniono drzwi wewnętrzne oraz     zewnętrzne.
•    wykonano nową bramę na dziedzińcu Muzeum Regionalnego
•    utworzono nowe miejsca parkingowe przy USC.

2. Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 i 5.

Projekt „Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomsku” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Koszt tych termomodernizacji wyniósł 3.290.000,00 zł, natomiast kwota uzyskana z dofinansowania EFRR opiewała na kwotę  2.032.637,43 zł.

W ramach przedsięwzięcia: docieplono budynki szkół, wymieniono źródła ciepła na gruntowe pompy ciepła, wymieniono przewody instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach.

Przeprowadzone prace inwestycyjne spełniają warunek głębokiej modernizacji energetycznej, rozumianej jako kompleksowa termomodernizacja, oznaczająca przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku. Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji roczne zapotrzebowania na energię w budynkach zmniejszy się łącznie o około 89 %.

3.  „Budowa kompleksu boisk sportowych przy PSP  2 w Radomsku” - zadanie w trakcie realizacji.

Koszt wykonania zadania to ponad 2 mln złotych. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

•    boisk sportowych do koszykówki i piłki ręcznej, do siatkówki, kortu do tenisa ziemnego, mini boiska do piłki nożnej
•    miejsca do indywidualnego treningu tenisa ze ścianą w technologii murowanej (naw. poliuretanowa)
•    bieżni 4 – torowej na krótkim (100 metrów) i długim (300 metrów) dystansie
•    skoczni do skoku w dal,  skoczni (rozbieżni) do skoku wzwyż,
•    rzutni do pchnięcia kulą,
•    trybun z miejscami siedzącymi
•    obiektów małej architektury
•    ogrodzenia boisk oraz dojścia do boisk
•    infrastruktury technicznej: przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza sieci wodociągowej, a także oświetlenia boisk.

Bogata oferta z zakresu sportów zespołowych przyczyni się do promocji aktywności fizycznej w mieście oraz zachęci młodzież i dorosłych do aktywnego spędzania wolnego czasu.

4. Remonty, przebudowa i utrzymanie  infrastruktury drogowej.

Kontynuując politykę gruntownej poprawy stanu miejskich dróg, w ramach remontów nawierzchni i przebudowy dróg, w 2017 roku wyremontowano łącznie 34 odcinkiulic na terenie całego miasta. Zadanie łącznie wyniosło ok. 5,4 mln złotych.

Wyremontowano:
•    1. Leszka Czarnego – 150 metrów
•    2. 11 listopada – 380 metrów chodnika
•    3. Armii Krajowej – 220 metrów
•    4. Kazimierza Wielkiego 325 metrów
•    5 Kilińskiego – 170 metrów
•    6. M. Curie-Skłodowskiej - 540 metrów chodnika
•    7. Norwida – 230 metrów chodnika
•    8. Nowa – 180 metrów
•    9. Piaskowa – 450 metrów
•    10. Spółdzielcza – 100 metrów
•    11. Św. Rocha – 300 metrów
•    12. Torowa – 485 metrów chodnika
•    13. Witosa – 170 metrów chodnika
•    14. Gliniana – 275 metrów
•    15. Reymonta – 160 metrów
•    16. Geodetów – 440 metrów
•    17. Ściegiennego – 380 metrów
•    18. Prusa – 600 metrów
•    19. Północna – 400 metrów
•    20. Krzywoustego – 320 metrów
•    21. Bugaj – 150 metrów
•    22. Strzałkowska – 1190 metrów
•    23. Górnickiego – 350 metrów
•    24. Ładna – 180 metrów
•    25. Wiśniowa – 110 metrów
•    26. Orląt Lwowskich – 120 metrów
•    27. Malutka – 50 metrów
•    29. Leśna – 350 metrów
•    30. Zachodnia – 170 metrów
•    31. Zajazd – 140 metrów
•    32. Niecała – 80 metrów
•    33. Traktorowa – 40 metrów
•    34. Wieniawskiego – 120 metrów
•    35. Reja  335 metrów – w trakcie budowy


5. Parking przy ulicy Piastowskiej.

Koszt inwestycji ogółem wyniósł 601.000,00 zł  (wkład  finansowy prywatnego przedsiębiorcy: 294.000,00 zł). W ramach inwestycji wybudowano parking zawierający 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową i kanalizacją deszczową przy ulicy Piastowskiej 17-19.

Zakres robót obejmował m.in. wykonanie:
•    nawierzchni z kostki betonowej
•    drogi manewrowej o powierzchni 1.107,0 m2,
•    wykonanie miejsc postojowych i dojazdów
•    budowę chodnika
•    wykonanie regulacji pionowej urządzeń infrastruktury podziemnej studzienek dla zaworów i włazów kanałowych
•    wykonanie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia parkingu
•    wykonanie stałej organizacji ruchu – oznakowania pionowego i poziomego
•    zagospodarowanie zieleni.

6. Utwardzenie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7.

Koszt inwestycji wyniósł 260.000,00 zł.

W ramach przeprowadzonych prac budowlanych:
•    utwardzono dziedziniec szkolny od strony ulicy Księdza Karola Kościowa
•    utwardzono teren przy ulicy 11 Listopada
•    zamontowane szerokie bramy wjazdowe
•    zwiększono powierzchnię dziedzińca szkolnego, likwidując jeden ze starych budynków znajdujących się na terenie szkoły.

7. Doposażenie placu zabaw przy „Wielorybku”.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł ponad 68 tysięcy złotych.

W ramach inwestycji zamontowano:
•    bujaki i piaskownicę dla dzieci
•    ławki i kosze
•    tabliczki informacyjne
•    betonowy stół szachowy z siedziskami
•    betonowy stół do tenisa stołowego
•    stół do gry w piłkarzyki
•    trejaż.


INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Miasto Radomsko podjęło szereg działań, by ograniczyć niską emisję – główną przyczynę smogu:
 
1. Miasto przystąpiło do programu wymiany pieców i podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i innych proekologicznych źródeł ciepła w ramach PONE (Programu Ograniczania Niskiej Emisji).

Radomsko otrzymało ok. 2,5 mln dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na walkę z niską emisją z przeznaczeniem na dofinansowanie dla mieszkańców planujących wymianę starego pieca na bardziej ekologiczne źródło ciepła.

Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, a w szczególności pyłów PM 2,5; PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Okres wdrażania Programu obejmuje lata 2017-2018. Ponad 500 mieszkańców Radomska zadeklarowało zmianę nieekologicznego pieca na przyjazne środowisku źródła ogrzewania, a dzięki dofinansowaniu wymieniono już blisko 70 nieefektywnych kotłów. Dzięki podjętej inicjatywie poziom stężenia niebezpiecznych substancji zostanie zredukowany, gdyż w zdecydowanej większości za zanieczyszczenie powietrza odpowiadają stare piece zainstalowane w budynkach jednorodzinnych.

2. Kampania informacyjna dot. ograniczenia niskiej emisji skierowana do mieszkańców miasta przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Radomsku.

Dzielnicowi oraz pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku informowali mieszkańców o szkodliwości palenia w piecach paliwem niskiej jakości lub odpadami oraz o Programie Ograniczania Niskiej Emisji realizowanym przez WFOŚiGW w Łodzi. Mieszkańcy otrzymali ulotki informacyjne i wizytówki z numerem miejskiego telefonu alarmowego.

3. Edukacja najmłodszych radomszczan. Radomsko otrzymało dofinansowanie na realizację Programów Edukacji Ekologicznej.

W ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał miastu dofinansowanie w wysokości 62 522 zł. Dzięki pozyskanemu wsparciu w czterech miejskich placówkach oświatowych zostaną przeprowadzone Programy Edukacji Ekologicznej poświęcone walce ze smogiem. W ramach projektów odbędą się m.in. dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wycieczki oraz warsztaty o charakterze ekologicznym.

Wsparcie otrzymały:

•    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Radomsku na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. "Strażnicy czystego powietrza" – 20 000 zł
•    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. "Nie lubimy smogu" – 10 800 zł
•    Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. "Pokonamy smoga - chcemy oddychać czystym powietrzem" – 19 717 zł
•    Publiczne Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku na realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. "Czyste powietrze wokół nas" – 12 005 zł

W ramach konkursu „Nasza Eko-pracowania” organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi, miasto otrzymało dotację w wysokości 35.000,00 złotych. Całkowity koszt zadania wyniósł 58.000,00 zł. Wniosek przygotowany przez Miasto Radomsko uzyskał maksymalny poziom dotacji przewidziany w konkursie.

„Eko-warsztatownia”, która powstała w PSP nr 6 w Radomsku została wyposażona w materiały edukacyjne pozwalające urozmaicić i uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne, są to m.in. mikroskopy, model DNA, modele budowy anatomicznej części ciała człowieka, liczne pomoce dydaktyczne oraz płyty DVD z materiałami edukacyjnymi.

Inne działania w ramach edukacji ekologicznej.

W 2017 r. w miejskich szkołach prowadzone były również   zajęcia mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważne jest segregacja odpadów, czy dbanie o czyste powietrze.
Organizowane były  konkursy i spektakle o charakterze ekologicznym, np. spektakl: „Kolory miasta”,  który obejrzało łącznie 900 dzieci. Do działań włącza się również Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej organizując cykliczne zbiórki odpadów, konkursy,  zajęcia dydaktyczne czy organizując Ekopiknik.

Efekt ekologiczny przyniesie też z pewnością wprowadzenie bezpłatnych przejazdów autobusami MPK dla dzieci  i młodzieży z terenu Radomska.

4. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radomska”.

W ramach programu w 2017 roku odebrano i zutylizowano 40 ton odpadów zawierających azbest z 22 posesji znajdujących się na terenie miasta. Łączny koszt zadania wyniósł 12 873,60 zł z czego 80 % pokryto z dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi. Wszystkie wnioski złożone w 2017 roku przez właścicieli nieruchomości, którzy dokonali demontażu dachu azbestowego zostały zrealizowane.
Program będzie kontynuowany w roku 2018. Wnioski o sfinansowanie usługi usunięcia tj. transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest należy składać do Urzędu Miasta w Radomsku w terminie do 31 marca 2018 r.