PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

25 maja 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA

INFORMUJE

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 23.05.2016r. została wydana decyzja umorzeniowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.22.2016.JK dotycząca budowy instalacji wodociągowej, deszczowej oraz oświetlenia boisk na działce nr ew. 49/2 obręb 25 w ramach inwestycji „Budowa kompleksu boisk sportowych przy zespole szkolno-gimnazjalnym nr 2 w Radomsku” na działkach nr ew. 94/1, 94/2, 49/1, 49/2 i 49/3 obręb 25 położonych przy ulicy Piłsudskiego w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).