PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

2 marca 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) w dniu 23.02.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.63.2016.AK dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami.  
Lokalizacja inwestycji: ul. Parkowa w Radomsku, działka nr ewid. 10/2 obręb 7 .

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).