PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

19 stycznia 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że decyzją znak: TRM.6733.60.2016.AK z dnia 17.01.2017r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie  gazociągu, na terenie działki nr ewid. 1/2 obręb 16 w ul. Brzeźnickiej w Radomsku. 

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).