PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

19 stycznia 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 12.01.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.58.2016.JK dotycząca budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi nN na działkach nr ew. 234/2, 234/3, 234/4 i 234/5 obręb 51 położonych w rejonie ulicy Siemiradzkiego w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).