Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2018

30 listopada 2017


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2018

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2018.
Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań w zakresie:
1. Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno – pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa) - planowane środki finansowe: 50.000, 00 zł,
2. Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną) planowane środki finansowe: 33.000,00 zł.
Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 242/2017 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 30 listopada 2017 r.  Treść zarządzenia została zamieszczona na stronie: http://www.bip.radomsko.pl/bipkod/15853958
Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.
Termin składania ofert upływa z dniem 21 grudnia 2017 r.

Zarządzenie 242_2017 z dnia 30.11.2017.pdf

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT W ZAKRESIE ZADAŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 ROKU