Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie wyboru dziennego opiekuna

24 czerwca 2016


Informujemy, że Zarządzeniem Nr 126/2016 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 24 czerwca 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert w zakresie wyboru dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Miasta Radomsko, w okresie od 01 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Oferty wraz kompetem załączników należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 lipca 2016 r. za pośrednictwem poczty w zaklejonych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym oraz miejscem sprawowania (realizowania) opieki z dopiskiem „KONKURS - OPIEKUN DZIENNY” na adres Urząd Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97 -500 Radomsko lub osobiście w Biurze Podawczym na parterze Urzędu Miasta Radomsko, w godz. 8.00 – 15.30, (decyduje data wpływu do Biura Podawczego).

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Radomsko mogą udzielać stosownych wyjaśnień oraz odpowiadać na pytania oferenta dotyczące zadania konkursowego oraz wymogów formalnych pod nr tel. 044 685 44 75, od poniedziałku do piątku.

 Zarządzenie znajduje się na stronie: http://www.bip.radomsko.pl/71