Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

8 września 2016


Prezydent Miasta Radomsko ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - drugi konkurs.


1. ZADANIE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji

        (rok 2015 – 8.000,00 zł)                                                                         kwota – 20.000,00 zł


Na realizację ww. zadania wyłonionego w otwartym konkursie ofert w 2016 roku Prezydent Miasta Radomsko przeznacza kwotę 20.000,00 zł. ujętą w uchwale budżetowej Miasta Radomsko na rok 2016.

W załączniku: Zarządzenie i cała treść ogłoszenia