Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

29 kwietnia 2016


Zarządzenie Nr 87/2016

Prezydenta Miasta Radomsko

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

 w sprawie: ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2016r. poz. 446),art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 487, Dz. U. z 2015r. poz. 1893), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 532, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830; z 2016r. poz. 195) oraz art. 4 ust. 1 i art.13 – art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 239, poz. 395)zarządzam, co następuje:

 § 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznymna rok 2016.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomsko www.radomsko.pl

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do pobrania