Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

15 kwietnia 2016


Zarządzenie Nr 78/2016
Prezydenta Miasta Radomsko
z dnia 15.04.2016 roku
  
w sprawie: ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r., poz. 532, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890; z 2016r., poz. 195) oraz art. 4 ust. 1 i art.13 – art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 239, poz. 395)zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2016.
§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomsko www.radomsko.pl
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.