Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia

29 kwietnia 2016


Zarządzenie Nr 88/2016

Prezydenta Miasta Radomsko

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie: ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.2016.446), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U.2013.885, 938, 1646; 2014.379, 911, 1146, 1626, 1877; 2015.532, 1045 1189, 1269, 1830; 2016.195) oraz art. 4 ust. 1 i art.13 – art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U.2016.239, 395) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia na rok 2016.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomsko www.radomsko.pl

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do pobrania