OGŁOSZENIE

7 października 2016


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Krasickiego, Transportowej, Sucharskiego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2–5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr XIV/84/15  Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Krasickiego, Transportowej, Sucharskiego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Krasickiego, Transportowej, Sucharskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 października 2016 r. do 17 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, 97–500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy Urzędu. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, 97–500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5  w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. (wtorek) w sali nr 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko, o godzinie 1530.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Radomska na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:
−    bezpośrednio lub listownie do Urzędu Miasta Radomska, 97–500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5,
−    w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e–mail: um@radomsko.pl, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 17 października 2016 r. do 2 grudnia 2016 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomska. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Radomsku.