OGŁOSZENIE

23 czerwca 2016


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska

w rejonie ul. Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej, Krakowskiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Radomsku Uchwały Nr XXIV/150/16 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Owocowej, Krakowskiej.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 28 lipca 2016 r. Wnioski złożone po terminie zostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta (pok. 202), 97 – 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: um@radomsko.pl bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Radomsko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku (pok. 202), 97 - 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.