OGŁOSZENIE

16 czerwca 2017


OGŁOSZENIE

w sprawie przyjęcia dokumentu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic:Krasickiego, Transportowej, Sucharskiego.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu uchwały Nr XXXVI/256/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Krasickiego, Transportowej, Sucharskiego.

Z treścią podjętej uchwały wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem i podsumowaniem do podjętej uchwały, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, pok. 202, w godzinach pracy Urzędu.