Ogłoszenie

1 czerwca 2017


OGŁOSZENIE

 

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu

„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku”

           

            Prezydent Miasta Radomsko zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku” w okresie od 2 czerwca 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.

Konsultacje skierowane są do pełnoletnich mieszkańców, a w szczególności odnoszą się do zdefiniowanych w projekcie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku” grup interesariuszy rewitalizacji1.           

Celem konsultacji jest zapoznanie interesariuszy rewitalizacji z założeniami projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku” oraz zebranie opinii, uwag dotyczących ww. projektu dokumentu na formularzu konsultacyjnym.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

1) wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku” w terminie od 2 czerwca 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, w Wydziale Rozwoju Miasta (pok. 202), w godzinach 8.00-15.00, z możliwością składania uwag i propozycji ustnie do protokołu;

 2) udostępnienie materiałów dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku” na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne” oraz na stronie internetowej (www.radomsko.pl),

 3) zbieranie opinii, uwag w postaci papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres um@radomsko.pl, wyłącznie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który udostępniony zostanie:

a) na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne”,

b) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomsko oraz w Wydziale Rozwoju Miasta (pok. 202).

 Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w formie elektronicznej na adres um@radomsko.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko w terminie od 2 czerwca 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu formularza do tut. Urzędu).

Wyniki konsultacji opublikowane zostaną za pośrednictwem strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne”, najpóźniej do dnia 19 czerwca 2017 r.1              Interesariuszami rewitalizacji są w szczegó1ności:

                1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

                2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

                3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

                4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

                5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

                6) organy władzy publicznej;

 

Pliki do pobrania:

Lokalny Program Rewitalizacji

Formularz konsultacyjny