OGŁOSZENIE

29 czerwca 2018


OGŁOSZENIE

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

fragmentu terenu miasta Radomska  w rejonie Placu 3-go Maja, ul. Narutowicza,

Joselewicza, Fabianiego, Brzeźnickiej i Reymonta  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr XV/95/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie Placu 3–go Maja, ul. Narutowicza, Joselewicza, Fabianiego, Brzeźnickiej i Reymonta, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie Placu 3-go Maja, ul. Narutowicza, Joselewicza, Fabianiego, Brzeźnickiej i Reymonta  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 9 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r.

w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko w godzinach od 8:00 do 15:00.

Przedmiotem ponownego wyłożenia jest projekt planu w zakresie obejmującym działki  nr ewid. 129, 156, 160, 161, 162, 163/1 i 164  w obrębie geodezyjnym 18 – objętych zmianą polegającą na likwidacji terenów publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych i przeznaczeniu ich pod tereny zabudowy wielofunkcyjnej śródmiejskiej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MS oraz 4MS.

Pozostała część projektu planu nie uległa zmianie i nie jest przedmiotem ponownego wyłożenia.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się

w dniu 17 lipca 2018 r. w sali 104

w siedzibie Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5 97–500 Radomsko, o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta miasta Radomska w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Prezydenta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie                      

do dnia 9 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Uwaga powinna zawierać także oświadczenie osoby składającej uwagę, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Radomska. Uwagi złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomska. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Radomsku.

 Jednocześnie informujemy, że terminy, o których mowa w art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazane w ogłoszeniu, które ukazało się w dniu 22 czerwca 2018 r. w tygodniku "Co Nowego" ulegają zmianie zgodnie z ww. niniejszym ogłoszeniem.