OGŁOSZENIE

6 października 2016


OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu
„Gminnego Programu Rewitalizacji Centrum Miasta Radomska 2020”

Prezydent Miasta Radomsko zawiadamia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Centrum Miasta Radomska 2020” w okresie od 13.10.2016 r. do 14.11.2016 r.

Celem konsultacji jest zapoznanie interesariuszy rewitalizacji1 z założeniami „Gminnego Programu Rewitalizacji Centrum Miasta Radomska 2020” oraz zebranie opinii, uwag i propozycji dotyczących ww. dokumentu na formularzu konsultacyjnym.

Formy przeprowadzenia konsultacji:
1. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Centrum Miasta Radomska 2020”
w terminie od 13.10.2016 r. do 14.11.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, w Wydziale Rozwoju Miasta
(pok. 202), w godzinach 8.00-15.00, z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu.

2. Udostępnienie materiałów dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Centrum Miasta Radomska 2020” na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne” oraz na stronie internetowej (www.radomsko.pl).

3. Debata publiczna w dniu 26.10.2016 r. od godz. 17:00 do godz. 19:00 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

4. Spotkanie otwarte, które odbędzie się w dniu 07.11.2016 r., od godz. 16.30 do godz. 18:30, w Galerii Muzeum Regionalnego w Radomsku.

5. Zbieranie opinii, uwag i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres um@radomsko.pl lub formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, który udostępniony zostanie:
a) na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne”,
b) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomsko oraz w Wydziale Rozwoju Miasta (pok. 202),
c) podczas debaty publicznej, o której mowa w pkt 3,
d) podczas udostępnienia, o którym mowa w pkt 6.

6. Udostępnienie w terminie od 13.10.2016 r. do 14.11.2016 r. projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Centrum Miasta Radomska 2020”, w:
- Miejskim Domu Kultury w Radomsku,
- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku.

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w terminie od 13.10.2016 r. do 14.11.2016 r.
w formie elektronicznej na adres um@radomsko.pl, osobiście lub drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.

Raport podsumowujący przeprowadzone konsultacje opublikowany zostanie za pośrednictwem strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „konsultacje społeczne”, najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 21.11.2016 r.

Konsultacje skierowane są do interesariuszy rewitalizacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).