OGŁOSZENIE

11 sierpnia 2016


 OGŁOSZENIE

 Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z póź. zm.) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku z siedzibą w Radomsku przy ul. Narutowicza 1, na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. publikacja „Zeszytów Radomszczańskich t.XII” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty.

Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Rocznym Programie Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” w kategorii zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: „Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych przedstawiających historię Radomska”.

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 23 sierpnia 2016 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik 1 - ogłoszenie

Załącznik 2 - oferta PTH

Załącznik nr 3 - zarządzenie