Oferta złożona w trybie art. 19 a ustawy

31 maja 2016


 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z póź. zm.) Prezydent Miasta Radomsko przedstawia ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy „RAP” Radomsko, ul. Św. J. Królowej 16/14, 97-500 Radomsko, na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu miasta, zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Udział w klubowych Mistrzostwach Polski w piłce nożnej dzieci w kategorii do lat 9 i do lat 8” ” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty.

Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Rocznym Programie Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” w kategorii zadań z zakresu kultury fizycznej: szkolenia sportowe zawodników i drużyn oraz umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych.

Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 lub na adres e-mail: um@radomsko.pl upływa dnia 7 czerwca 2016 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Radomska niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.


Oferta

Zarządzenie