OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

13 października 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 07.10.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie ulicy Korczaka w Radomsku na odcinku od ul. Iwaszkiewicza do ul. Księdza Zenobiusza Łabusia wraz z odwodnieniem pasa drogowego do planowanego zbiornika infiltracyjno-retencyjnego, budowie jezdni asfaltowej, budowie chodnika, budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami, budowie wylotu z kanalizacji deszczowej do zbiornika infiltracyjno-retencyjnego, budowie zbiornika infiltracyjno-retencyjnego na działce nr ewid. 493 i 206, przebudowie istniejącego przepustu.
Teren inwestycji obejmuje działkę nr ewid. 607/3 obręb 38, działki nr ewid. 190, 191/1, 191/2, 192, 193, 494, 196, 198/1, 199, 200, 201, 203, 204, 493, 206, 489, 213, 214, 188, 183, 182, 163/2, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 175, 174 obręb 40 w Radomsku.


Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska

ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).