OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

12 maja 2016


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm. ) w dniu 29.04.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ( oświetleniem ) i budowie budynku administracyjno – socjalnego w granicy działki nr ewid. 853 ( droga gminna ) wraz z miejscami parkingowymi, na terenie działki nr ewid. 854 obręb 41 przy ul. Kukuczki w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5, pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).