OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

5 stycznia 2017


OBWIESZCZENIE

 

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

 

 

             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że postanowieniem znak: TRM.6733.50.2016.JK z dnia 4.01.2017r. zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych nN 0,4kV wraz z zabudową latarni oświetleniowych na działce nr ew. 157/4 obręb 31, działkach nr ew. 203 i 204 obręb 34, działce nr ew. 174/26 obręb 26 oraz działce nr ew. 1 obręb 17 położonych przy ulicy Gidelskiej, Krakowskiej i Brzeźnickiej w Radomsku.