OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

20 września 2017


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 07.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy gazociągu średniego ciśnienia PE63 wraz z przyłączami gazu PE25 na działkach nr ewid. 124/3, 128/1, 128/2, 205, 452/2, 207/2, 207/3 obręb 8, położonych przy ul. Północnej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).    

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska - www.radomsko.pl, w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.